slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

     Հարգելի այցելու, 
     Ողջունում եմ Ձեզ Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության պաշտոնական կայք էջում: Հուսով եմ այստեղ Դուք կգտնեք Ձեզ հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, կծանոթանաք «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի կառուցվածքին, հիմնական գործառույթներին և փորձագիտական հնարավորություններին՝ կատարվող փորձաքննությունների տեսակներին և ենթատեսակներին, փորձագիտական բնագավառի տարբեր ոլորտների հետազոտությունների նոր մեթոդների կիրառման վերաբերյալ տեղեկատվությանը և նորություններին: Կայք էջում զետեղված տեղեկատվությունը հնարավորություն կտա ճիշտ կողմնորոշվել ինչպես քրեական հետապնդում և արդարադատություն իրականացնող մարմիններին՝ իրենց գործառույթների իրականացման ընթացքում, այնպես էլ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց՝ իրենց իրավունքների պաշտպանության ընթացքում փորձագիտական ծառայության հնարավորություններից լիարժեք օգտվելու հարցերում:
     Ցանկանում եմ ընդգծել, որ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ը, հանդիսանալով նաև դատափորձագիտական ինստիտուտների Եվրոպական ցանցի (ENFSI) լիիրավ անդամ, իր ողջ թիմով մշտապես նպատակամղված է կատարելագործել և զարգացնել դատափորձագիտական բնագավառի հնարավորությունները մեր երկրում՝ ապահովելու համար միջազգային մակարդակի փորձագիտական արդի հնարավորությունների ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում:

director

Արգամ Նորայրի Հովսեփյան

«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն, բ.գ.թ.

Լրահոս

news

Ընդլայնված աշխատանքային խորհրդակցություն Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյում}

2019 թվականի փետրվարի 14-ին «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում տեղի է ունեցել ընդլայնված խորհրդակցություն, որն անցկացվում էր տնօրեն Ա.Հովսեփյանի կողմից: Խորհրդակցության շրջանակներում ամփոփվել են 2018 թվականի ընթացքում Կազմակերպության գործունեության արդյունքները, նախանշվել առկա խնդիրները և ներկայացվել 2019 թվականի ընթացքում ակտիվ աշխատանքների շրջանակներում առկա խնդիրների լուծման հնարավոր ուղիները: 
Կազմակերպության տնօրեն Ա.Հովսեփյանի կողմից փորձագիտական անձնակազմի հետ հանդիպման ընթացքում հատուկ վերլուծության և ամփոփման են ենթարկվել ՀՀ դատախազության հետ կնքված պետության կարիքների համար փորձագիտական ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի շրջանակներում քրեական վարույթն իրականացնող մարմինների կողմից նշանակված և 2018 թվականի ընթացքում կատարված փորձաքննությունների ընթացքը և արդյունքները, հատուկ ուշադրություն դարձնելով՝ փորձաքննությունների իրականացման ժամկետներին, հետազոտությունների արդիական հնարավորությունների ներդրման միջոցով փորձագիտական աշխատանքների իրականացման ժամկետների կրճատմանը, արդյունքների հավաստիության և ապացուցողական նշանակության բարձրացմանն ուղղված հնարավոր միջոցառումներին: Մատնանշվել են  բազմաթիվ, նաև մեծածավալ փորձաքննությունների կատարմամբ պայմանավորված փորձագիտական ստորաբաժանումների հիմնականում բարձր աշխատանքային ծանրաբեռնվածության պայմաններում անհրաժեշտ կազմակերպչական քայլերի ամբողջությունը՝  աշխատանքների  ընթացքի, հատկապես փորձաքննությունների քանակում զգալի ծավալ կազմող համալիր փորձաքննությունների կատարման շրջանակներում տարբեր բնագավառի մասնագիտական հատուկ գիտելիքներ ունեցող փորձագետների կողմից փորձաքննության բնույթին և առաջադրված հարցերին համապատասխան հետազոտական աշխատանքների զուգահեռ, հաջորդական, նաև  համատեղ (համալիր) կատարման սահուն ընթացքի ապահովմանն ուղղված միջոցառումները, փորձագետների կողմից  ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 85-րդ հոդվածով սահմանված իրենց իրավունքների և պարտականությունների շրջանակներում բազմակողմանի և լրիվ հետազոտությունների օբյեկտիվ արդյունքների ապահովմանն ուղղված համապատասխան միջնորդությունների ժամանակին ներկայացման և արդյունքների ստացումից հետո հնարավորինս սեղմ ժամկետներում փորձաքննությունների ավարտման խիստ կարևորությունը:
 Վերլուծության են ենթարկվել նաև դատարանների կողմից քաղաքացիական և վարչական գործերով նշանակվող փորձաքննությունների ընթացքի ապահովման առանձնահատկություններն ու առկա խնդիրները, ևս կարևորելով քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց դատական պաշտպանվածության համատեքստում այդ գործերով ևս փորձաքննությունների հնարավորինս ողջամիտ ժամկետներում կատարման, փորձագետների կողմից իրենց իրավասությունների շրջանակներում հնարավորինս ամբողջական արդյունքի ստացման առումով պատշաճ ջանասիրություն ցուցաբերելու, ինչպես նաև փորձաքննությունների ընթացքում ի հայտ եկող կազմակերպչական լուծումներ պահանջող խնդիրների ժամանակին վերհանման անհրաժեշտությունը: 
Ամփոփվել են նաև նախորդ ժամանակահատվածներից 2019 թվական փոխանցված անավարտ փորձաքննությունների կատարման ընթացքի առանձնահատկություններն  ու խոչընդոտներն ըստ դրանց տեսակների, քանակների և ծավալների, հատուկ վերլուծության և դիտարկման առարկա դարձնելով 2019 թվականի փետրվարի 01-ին ստացված ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնակատար Ա.Պողոսյանի գրությանը կից ցուցակում նշված «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում նշանակված դեռևս անավարտ թվով 267 փորձաքննությունների հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ավարտմանն ուղղված ակտիվ քայլերի ձեռնարկման անհրաժեշտությունը:
Խիստ կարևորվել է նաև փորձագիտական բնագավառի ենթակառուցվածքների պահպանմանն ու զարգացմանը՝ փորձաքննությունների իրականացման գիտական ապահովմանը նպատակաուղղված գիտահետազոտական աշխատանքների պատշաճ ընթացքի ապահովման անհրաժեշտությունը՝ գործող մեթոդների և մեթոդիկաների կատարելագործման, նորերի ներդրման և կիրառման, արդյունքում փորձաքննությունների ժամանակակից գիտական պատկերացումներին համապատասխան մեթոդների կիրառմամբ կատարման ապահովման համար:  
Վերը նշված աշխատանքների  արդյունավետության բարձրացման նպատակով տնօրեն Ա.Հովսեփյանի կողմից Կազմակերպության համապատասխան ստորաբաժանումներին հանձնարարվել է նաև 2019 թվականի ընթացքում վերանայել գործող ընթացակարգերը, կիրառվող մեթոդները և մեթոդիկաները՝ ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան այդպիսիք լրամշակման արդյունքում համապատասխանեցնելով Դատափորձագիտական ինստիտուտների եվրոպական ցանցի (ENFSI) կողմից ընդունված լավագույն փորձի ձեռնարկների  (Best Practice Manual, (BPM)) չափանիշներին և որակի կառավարման արդի համակարգին:
Խորհրդակցության ընթացքում տրվել են նաև համապատասխան հանձնարարականներ «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանման ու զարգացման» ծրագրի շրջանակներում ակտիվացնելու հետազոտական աշխատանքների իրականացման ընթացքը, այդ թվում՝ գիտաժողովների և համաժողովների մասնակցությունը, սեմինարների իրականացումը՝ նպատակաուղղված ձեռքբերված գիտելիքների ընդլայնմանը (կիրառմանը) և նոր գիտելիքների ստացմանը (կիրառմանը)՝ շեշտը դնելով գործնականում մեծ պահանջարկ ունեցող գիտական արդյունքների ստացմանն ու ոլորտի զարգացմանն ուղղված աշխատանքների շարունակականության ապահովմանը:
Քննարկվել են նաև բարձր մասնագիտական գիտելիքներով օժտված մասնագետներով փորձագիտական անձնակազմի առանձին բնագավառների համալրմանն ուղղված անհրաժեշտ գործուն քայլերի ձեռնարկման հարցերը, հատկապես ընդգծելով որակյալ փորձագետներով համալրման նպատակով դատական փորձագետի որակավորման ընթացակարգերի ապահովման շրջանակներում բարձր նշաձողի պահպանման հարցում համապատասխան պատասխանատու ստորաբաժանումների և անձանց վճռական հետևողականության ցուցաբերման կարևորությունը: 
Արդյունքում, Կազմակերպության տնօրեն Ա.Հովսեփյանի կողմից տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ փորձաքննությունների և գիտության գծով տնօրենի տեղակալներին, բոլոր փորձագիտական ստորաբաժանումների (բաժինների և բաժանմունքների) պետերին և փորձագետներին, ուսումնակրթական և որակավորման կենտրոնի պետին՝ նշված բոլոր ուղղություններով  աշխատանքներին նոր թափ հաղորդելու, իրենց իրավասությունների շրջանակներում անհրաժեշտ ակտիվ նախաձեռնողականություն ցուցաբերելու և լավագույն արդյունքներին հասնելու նպատակով աշխատանքների ներդաշնակ և արդյունավետ կազմակերպումն ապահովելու համար, հատուկ ընդգծելով, որ դատավարական իրավասությունների և առկա հնարավորությունների սահմաններում լուծելի կդարձվեն վերհանվող այն բոլոր խնդիրները (կազմակերպչական, նյութատեխնիկական և այլն), որոնք այս կամ այն կերպ կարող են խոչընդոտող ազդեցություն ունենալ ինչպես նշանակվող փորձաքննություններին առաջադրվող հարցերի լիարժեք պարզման համար անհրաժեշտ հետազոտությունների կատարմանը, այնպես էլ փորձաքննությունների իրականացման հնարավորինս սեղմ և ողջամիտ ժամկետների ապահովմանը: 
Հանդիպման ընթացքում Կազմակերպության տնօրեն Ա.Հովսեփյանը նաև հավելել է, որ 2019 թվականին «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի սարք-սարքավորումների ցանկը համալրվելու է նոր արդիական և ՀՀ-ում դեռևս չկիրառվող մի շարք սարք-սարքավորումներով և ծրագրային ապահովումներով, որոնք հնարավորություն կընձեռեն էապես մեծացնել փորձաքննության ապացուցողական նշանակությունը շինարարատեխնիկական, էկոլոգիական, պայթյունատեխնիկական, հրդեհատեխնիկական, ձգաբանական և ճանապարհատրանսպորտային պատահարների և որոշ այլ բնագավառներում դեպքի վայրում հետազոտություններ իրականացնելիս, ինչը կնպաստի հավաստի  արդյունքների ստացմանը և  փորձաքննությունների կատարման ժամկետների  կրճատմանը:

news

Համագործակցության հիմք է դրվել ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի և Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության գիտաուսումնական կենտրոնի միջև}

2019 թվականի հունվարի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության գիտաուսումնական կենտրոնում ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Ա. Հովսեփյանի  և Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության գիտաուսումնական կենտրոնի պետ Ա.Քինակցյանի կողմից ստորագրվեց  համագործակցության հուշագիր, որով նախատեսվում է համագործակցություն «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի և Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության գիտաուսումնական կենտրոնի միջև, իրենց հնարավորությունների, միջոցների և փորձի կիրառմամբ: Մասնավորապես՝ նախատեսվում է համագործակցել կրթության ոլորտում, այդ թվում՝ կրիմինալիստիկական փորձաքննությունների արդի հնարավորությունների և այլ համատեղ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համապատասխան խորհրդատվության իրականացմամբ, փորձի փոխանակմամբ, գիտական, մասնագիտական գրականության, մեթոդական ձեռնարկների, աշխատությունների, պարբերականների և այլ նյութերի փոխանակմամբ, գիտական տարբեր միջոցառումների կազմակերպման, դրանց մասնակցության ապահովման, ինչպես նաև աշխատանքային խմբերի ձևավորման և Կողմերի լիազորված աշխատակիցների միջոցով համատեղ հետաքրքրություն ներկայացնող իրավասու հարցերի քննարկման և լուծումների մշակման, կոնկրետ ոլորտներին վերաբերող մասնագիտական տեղեկատվության, համատեղ իրականացվող աշխատանքների արդյունքների, դրանց խոչընդոտող հանգամանքների մասին տեղեկատվություն հայցելու և ստանալու, ճանաչողական այցեր կազմակերպելու, ինչպես նաև երկկողմանի հետաքրքրություն ներկայացնող  այլ հարցերով փոխգործակցության ուղղություններով:
«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ը հավատարիմ է իր որդեգրած սկզբունքներին՝ նպատակաուղղված Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինների, այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների դատական փորձագիտության ոլորտում համապատասխան գիտելիքների և փորձի ձեռքբերման, կատարելագործման  ապահովման առումով:
Հանդիպման ընթացքում «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի ղեկավարությանը ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության գիտաուսումնական կենտրոնի ստեղծման պատմությունը, առկա ձեռքբերումները՝ ցուցադրելով Կենտրոնի կարևոր տեղեկությունները և պահպանվող նմուշները:
Հուշագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության գիտաուսումնական   կենտրոնի «Օպերատիվ կազմի հատուկ պատրաստության» ուսումնական հոսքի թվով 15 ունկնդիրների համար 2019 թվականի հունվարի 23-ին իրականացվել է ճանաչողական այց «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի փորձագիտական ստորաբաժանումներ և լաբորատորիաներ, որի ընթացքում ունկնդիրներին ներկայացվել են կազմակերպության հնարավորությունները, առկա արդի նյութատեխնիկական բազան, կիրառվող սարք-սարքավորումները, դրանց կիրառման հնարավորությունները, նպատակները, ակնկալվող արդյունքները և այլ կարևոր տեղեկություններ, որոնք անխոս կնպաստեն մասնագիտական գործունեության ընթացքում ի հայտ եկող հարցերի և խնդիրների արդյունավետ լուծմանը: