slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

Թափուր աշխատատեղ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
       ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է

տնտեսական ապահովման և տեխնիկական սպասարկման բաժնի պետ։

        Հիմնական պահանջները

1.    Կրթությունը՝ բարձրագույն (ցանկալի է տեխնիկական )
2.    Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության իմացություն,
3.    ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության իմացություն,
4.    Հաղորդակցման հմտություններ, պատասխանատվության, կարգապահության ընդգծված հատկանիշներ և տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություններ,
5.    Համակարգչից (MS Windows, MS office, Internet) օգտվելու իմացություն,
6.    Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի բավարար իմացություն,
7.    Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանում։

       Հիմնական պարտականություններն են՝

1. կազմակերպել և վերահսկել Կազմակերպության կարիքների համար ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների կարիքների գնահատումը, գնումների գործընթացի ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպումը, առաջարկություններ ներկայացնել Կազմակերպության կարիքների բավարարման ուղղությամբ. 
2. կազմակերպել և վերահսկել Կազմակերպության միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և տվյալ տարվա պետական բյուջեի նախագծի կազմում ընդգրկվելիք ծախսային ծրագրերով նախատեսվելիք գնումներին վերաբերող փաստաթղթերի փաթեթների ժամանակին և ճշգրիտ կազմումը և ներկայացումը.
3. կազմակերպել և վերահսկել սահմանված ժամկետներում Կազմակերպության գնումների պլանի նախնական կազմման, ամփոփման և ավարտուն տեսքի բերման աշխատանքները համաձայն գնումների միասնական անվանացանկի.
4. կազմակերպել և վերահսկել Կազմակերպության կարիքների համար ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գծով գնման պայմանագրերի մշակումը, պայմանագրերից քաղվածքների կազմումը.
5. վերահսկողություն իրականացնել Կազմակերպության տվյալ տարվա գնումների պլանով՝ ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների համար նախատեսված նախահաշվային գների առավելագույն չափը չգերազանցելուն.  
6. կազմակերպել և վերահսկել Կազմակերպության կարիքների համար ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ելակետային գների գնագոյացման աշխատանքները` համաձայն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի. 
7. կազմակերպել և վերահսկել Կազմակերպության գնումների պլանում կատարվելիք փոփոխությունների հայտերի ժամանակին և ճշգրիտ կազմումը.
8. կազմակերպել և վերահսկել Կազմակերպության գնումների պատասխանատուի կողմից գնման հայտերի (այդ թվում գնման առարկաների տեխնիկական հատկանիշների) ժամանակին և ճշգրիտ կազմման աշխատանքները.
9. վերահսկել գնումներին վերաբերող փաստաթղթերի ժամանակին և պատշաճ ձևակերպման, պահպանման և արխիվացման գործընթացը.
10. կազմակերպել և վերահսկել Կազմակերպության պահեստ մուտքագրվող ապրանքանյութական արժեքների ընդունման, հաշվառման և շարժի, ինչպես նաև դրանց ձեռք բերման, պահեստավորման և պահպանման աշխատանքները.
11. իրականացնել իր պաշտոնեական հրահանգով նախատեսված այլ պարտականություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 30․08․2019թ․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
       ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է

ճարտարագետ՝ մասնագիտական հետազոտություններ, փորձաքննություններ կատարելու, ինչպես նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքներ կատարելու համար

        Հիմնական պահանջները

1.    Կրթությունը՝ մասնագիտական բարձրագույն,
2.    Մասնագիտական բնագավառի իրավական ակտերի իմացություն,
3.    Մասնագիտական համապատասխան գիտելիքների իմացություն,
4.    Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի  իմացությունը ցանկալի է,
5.    Համակարգչից (MS Windows, MS office, Internet) օգտվելու իմացություն,
6.    Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի բավարար իմացություն,
7.    Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով, բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 30․08․2019թ․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
       ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է

քրեաբան-իրավաբան՝ մասնագիտական հետազոտություններ, քրեաբանական վերլուծություններ կատարելու, ինչպես նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքներ կատարելու համար։

        Հիմնական պահանջները

1.    Կրթությունը՝ մասնագիտական բարձրագույն,
2.    Մասնագիտական բնագավառի իրավական ակտերի իմացություն,
3.    Մասնագիտական համապատասխան գիտելիքների իմացություն,
4.    Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի  իմացությունը ցանկալի է,
5.    Համակարգչից (MS Windows, MS office, Internet) օգտվելու իմացություն,
6.    Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 30․08․2019թ․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
       ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է

քիմիկ՝ մասնագիտական հետազոտություններ, փորձաքննություններ կատարելու, ինչպես նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքներ կատարելու համար։

        Հիմնական պահանջները

1.    Կրթությունը՝ մասնագիտական բարձրագույն,
2.    Մասնագիտական բնագավառի իրավական ակտերի իմացություն,
3.    Մասնագիտական համապատասխան գիտելիքների իմացություն,
4.    Համակարգչից (MS Windows, MS office, Internet) օգտվելու իմացություն,
5.    Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի բավարար իմացություն,
6.    Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով, բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 30․08․2019թ․

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության շինարարատեխնիկական փորձաքննությունների բաժնին անհրաժեշտ են շինարարություն, ճարտարապետություն, քաղաքային տնտեսություն, քարտեզագրություն և կադաստրային գործ, երկրաբանություն մասնագիտությամբ, բարձրագույն կրթությամբ մասնագետներ:

Հիմնական պահանջները

1. Կրթությունը՝ մասնագիտական բարձրագույն,
2. Մասնագիտական բնագավառի իրավական ակտերի իմացություն,
3. Մասնագիտական համապատասխան գիտելիքների իմացություն,
4. Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի իմացությունը ցանկալի է, 
5. Համակարգչից (MS Windows, MS office, Internet) համակարգից օգտվելու իմացություն։ 
6. Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։
 
Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով, բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 30․08․2019թ․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
       ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է

քիմիա, ֆարմացիա, կենսաքիմիա որակավորում և մասնագիտական աշխատանքային փորձ ունեցող բարձրագույն կրթությամբ աշխատողներ՝ մասնագիտական հետազոտություններ և փորձաքննություններ կատարելու համար համապատասխան որակավորման ընթացակարգ անցնելու և թափուր հաստիքների համալրման, նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքների կատարման համար։

Հիմնական պահանջները
1. Կրթությունը բարձրագույն՝ քիմիա, ֆարմացիա, կենսաքիմիա մասնագիտություններով:
2. Մասնագիտական բնագավառում աշխատանքային փորձի առկայություն:
3. Հայերենի գերազանց իմացություն: Օտար լեզուներից՝ ռուսերենի և անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:
4. Համակարգչային ծրագրերից (MSWindows, MSoffice, Internet) օգտվելու հմտություններ:
5. Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով, բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։
Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 30․08․2019թ․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
       ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ են

ֆիզիկա, ռադիոէլեկտրոնիկա, էլեկտրոտեխնիկա, ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա, օպերատորություն, կինոգիտություն որակավորում և մասնագիտական աշխատանքային փորձ ունեցող բարձրագույն կրթությամբ աշխատողներ՝ մասնագիտական հետազոտություններ և փորձաքննություններ կատարելու համար համապատասխան որակավորման ընթացակարգ անցնելու և թափուր հաստիքների համալրման, նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքների կատարման համար։

Հիմնական պահանջները
1. Կրթությունը բարձրագույն՝ ֆիզիկա, ռադիոէլեկտրոնիկա, էլեկտրոտեխնիկա, ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա, օպերատորություն, կինոգիտություն մասնագիտություններով:
2. Մասնագիտական բնագավառում աշխատանքային փորձի առկայություն:
3. Հայերենի գերազանց իմացություն: Օտար լեզուներից՝ ռուսերենի և անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:
4. Համակարգչային ծրագրերից (MSWindows, MSoffice, Internet) օգտվելու հմտություններ:
5. Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով, բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։
Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 30․08․2019թ․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
       ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ են

բարձրագույն տեխնիկական կրթություն և մասնագիտական աշխատանքային փորձ ունեցող աշխատողներ՝ համակարգչատեխնիկական բնագավառի մասնագիտական հետազոտություններ և փորձաքննություններ կատարելու համար համապատասխան որակավորման ընթացակարգ անցնելու և թափուր հաստիքների համալրման, նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքների կատարման համար։

Հիմնական պահանջները
1. Կրթությունըբարձրագույն՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ավտոմատ կառավարման համակարգեր, համակարգչային ցանցեր, տեղեկատվական համակարգեր, տեղեկատվության անվտանգություն, տվյալների բազաներ և համանման մասնագիտություններով:
2. Աշխատանքային փորձի առկայություն՝ ծրագրավորման, համակարգչային ցանցերի նախագծման և սպասարկման, տվյալների բազաների նախագծման և սպասարկման, տեղեկատվության անվտանգության ապահովման կամ համանման այլ ոլորտներում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ:
3. Հայերենի գերազանց իմացություն: Օտար լեզուներից՝ ռուսերենի և անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:
4. Համակարգչային ծրագրերից (MSWindows, MSoffice, Internet) օգտվելու հմտություններ:
5. Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով, բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։
Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 30․08․2019թ․

«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի տնտեսագետ:

Հիմնական պահանջներ
1. Ֆինանսաբյուջետային համակարգի և/կամ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման իմացություն,
2. Քաղաքացիական, հարկային, աշխատանքային, գնումների մասին օրենսդրության և դրանց առնչվող այլ իրավական ակտերի ընդհանուր իմացություն,
3. Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների (IFRS), Հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի իմացություն,
4. ՀԾ-Հաշվապահ միջին փաթեթի, (MS Office (Word, Excel)) և e-Invoicing իմացություն,
5. Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանում,

Կրթություն, որակավորում

1. Կրթությունը բարձրագույն՝ տնտեսագիտական, ֆինանսներ մասնագիտություններով (նախընտրությունը կտրվի տնտեսագիտական կրթության մագիստրոսի աստիճան ունեցող անձանց), առնվազն 2 տարվա մասնագիտական համապատասխան աշխատանքային փորձ ֆինանսատնտեսական և/կամ հաշվապահական ոլորտում, 
2. Հաղորդակցման հմտություններ, պատասխանատվության և կարգապահության ընդգծված հատկանիշներ,
3. Լարված իրավիճակներում աշխատելու և արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
4. Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերեն, անգլերեն կամ այլ լեզուների իմացությունը ցանկալի է,

Հիմնական պարտականություններն են՝
1. կատարել տնօրենի և ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահի հանձնարարականները՝  կապված իր աշխատանքային գործառույթների հետ,
2. մասնակցել կազմակերպության ֆինանսա-հաշվապահական գործունեության կազմակերպման, ծրագրման, համակարգման և վերահսկման աշխատանքներին, 
3. կատարում է վերլուծություններ, նախապատրաստում է նախահաշվային հաշվարկներ, հաստիքացուցակի, տարիֆիկացիայի, վճարովի ծառայությունների գնացուցակների, վերլուծական ամփոփ նյութերի նախագծեր,
4. իրականացնել ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառումն ու մուտքերի վերահսկումը,
5. իրականացնել կազմակերպության փաստաթղթաշրջանառության և ֆինանսական ծրագրերի կատարման հետ կապված ծախսերի վերահսկողություն, 
6. մասնակցել ֆինանսական հաշվետվությունների, տարեկան բյուջետային հայտերի և ՀՀ կառավարության միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի կազմման աշխատանքներին, 
7. կատարել իր պաշտոնի հետ կապված այլ պարտականություններ։

Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք.Երևան, Իսակովի 24:

Անձնական տվյալներն ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
       ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է

Մանրեաբան, կենսաբան որակավորում և մասնագիտական աշխատանքային փորձ ունեցող բարձրագույն կրթությամբ աշխատողներ՝ մասնագիտական հետազոտություններ և փորձաքննություններ կատարելու համար համապատասխան որակավորման ընթացակարգ անցնելու և թափուր հաստիքների համալրման, նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքների կատարման համար։

Հիմնական պահանջները
1. Կրթությունը բարձրագույն՝ մանրեաբան, կենսաբան մասնագիտություններով:
2. Մասնագիտական բնագավառում աշխատանքային փորձի առկայություն:
3. Հայերենի գերազանց իմացություն: Օտար լեզուներից՝ ռուսերենի և անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:
4. Համակարգչային ծրագրերից (MSWindows, MSoffice, Internet) օգտվելու հմտություններ:
5. Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով, բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։
Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 30․08․2019թ․