slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

Թափուր աշխատատեղ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
       ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է

գնումների մասնագետ

        Հիմնական պահանջները

1.    Կրթությունը՝ բարձրագույն (ցանկալի է տեխնիկական )
2.    Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության իմացություն,
3.    ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության իմացություն,
4.    Հաղորդակցման հմտություններ, պատասխանատվության, կարգապահության ընդգծված հատկանիշներ և տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություններ,
5.    Համակարգչից (MS Windows, MS office, Internet) օգտվելու իմացություն,
6.    Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի բավարար իմացություն,
7.    Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանում։

       Հիմնական պարտականություններն են՝
1. Կազմակերպության կարիքների համար ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների կարիքների գնահատումը, գնումների գործընթացի ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպումը, Կազմակերպության կարիքների բավարարման ուղղությամբ առաջարկություններ ներկայացնումը. 
2. Կազմակերպության միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և տվյալ տարվա պետական բյուջեի նախագծի կազմում ընդգրկվելիք ծախսային ծրագրերով նախատեսվելիք գնումներին վերաբերող փաստաթղթերի փաթեթների ժամանակին և ճշգրիտ կազմումը և ներկայացումը.
3. սահմանված ժամկետներում Կազմակերպության գնումների պլանի նախնական կազմման, ամփոփման և ավարտուն տեսքի բերման աշխատանքների իրականացման համաձայն գնումների միասնական անվանացանկի՝ Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա ներկայացնելու համար.
4. Կազմակերպության կարիքների համար ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գծով գնման պայմանագրերի մշակումը, պայմանագրերից քաղվածքների կազմումը.
5. հսկողություն Կազմակերպության տվյալ տարվա գնումների պլանով՝ ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների համար նախատեսված նախահաշվային գների առավելագույն չափը չգերազանցելու գործընթացի նկատմամբ.  
6. Կազմակերպության կարիքների համար ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ելակետային գների գնագոյացման աշխատանքները` համաձայն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի. 
7. Կազմակերպության գնումների պլանում կատարվելիք փոփոխությունների հայտերի ժամանակին և ճշգրիտ կազմումը.
8. Կազմակերպության գնումների պատասխանատուի կողմից գնման հայտերի (այդ թվում գնման առարկաների տեխնիկական հատկանիշների) ժամանակին և ճշգրիտ կազմման աշխատանքները.
9. գնումներին վերաբերող փաստաթղթերի ժամանակին և պատշաճ ձևակերպման, պահպանման և արխիվացման գործընթացը.
10. Կազմակերպության պահեստ մուտքագրվող ապրանքանյութական արժեքների ընդունման, հաշվառման և շարժի, ինչպես նաև դրանց ձեռք բերման, պահեստավորման և պահպանման աշխատանքները.
11. իրականացնել իր պաշտոնեական հրահանգով նախատեսված այլ պարտականություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 30․11․2018թ․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
       ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է

տնտեսական ապահովման և տեխնիկական սպասարկման բաժնի պետ։

        Հիմնական պահանջները

1.    Կրթությունը՝ բարձրագույն (ցանկալի է տեխնիկական )
2.    Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության իմացություն,
3.    ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության իմացություն,
4.    Հաղորդակցման հմտություններ, պատասխանատվության, կարգապահության ընդգծված հատկանիշներ և տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություններ,
5.    Համակարգչից (MS Windows, MS office, Internet) օգտվելու իմացություն,
6.    Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի բավարար իմացություն,
7.    Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանում։

       Հիմնական պարտականություններն են՝

1. կազմակերպել և վերահսկել Կազմակերպության կարիքների համար ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների կարիքների գնահատումը, գնումների գործընթացի ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպումը, առաջարկություններ ներկայացնել Կազմակերպության կարիքների բավարարման ուղղությամբ. 
2. կազմակերպել և վերահսկել Կազմակերպության միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և տվյալ տարվա պետական բյուջեի նախագծի կազմում ընդգրկվելիք ծախսային ծրագրերով նախատեսվելիք գնումներին վերաբերող փաստաթղթերի փաթեթների ժամանակին և ճշգրիտ կազմումը և ներկայացումը.
3. կազմակերպել և վերահսկել սահմանված ժամկետներում Կազմակերպության գնումների պլանի նախնական կազմման, ամփոփման և ավարտուն տեսքի բերման աշխատանքները համաձայն գնումների միասնական անվանացանկի.
4. կազմակերպել և վերահսկել Կազմակերպության կարիքների համար ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գծով գնման պայմանագրերի մշակումը, պայմանագրերից քաղվածքների կազմումը.
5. վերահսկողություն իրականացնել Կազմակերպության տվյալ տարվա գնումների պլանով՝ ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների համար նախատեսված նախահաշվային գների առավելագույն չափը չգերազանցելուն.  
6. կազմակերպել և վերահսկել Կազմակերպության կարիքների համար ձեռք բերման ենթակա ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ելակետային գների գնագոյացման աշխատանքները` համաձայն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի. 
7. կազմակերպել և վերահսկել Կազմակերպության գնումների պլանում կատարվելիք փոփոխությունների հայտերի ժամանակին և ճշգրիտ կազմումը.
8. կազմակերպել և վերահսկել Կազմակերպության գնումների պատասխանատուի կողմից գնման հայտերի (այդ թվում գնման առարկաների տեխնիկական հատկանիշների) ժամանակին և ճշգրիտ կազմման աշխատանքները.
9. վերահսկել գնումներին վերաբերող փաստաթղթերի ժամանակին և պատշաճ ձևակերպման, պահպանման և արխիվացման գործընթացը.
10. կազմակերպել և վերահսկել Կազմակերպության պահեստ մուտքագրվող ապրանքանյութական արժեքների ընդունման, հաշվառման և շարժի, ինչպես նաև դրանց ձեռք բերման, պահեստավորման և պահպանման աշխատանքները.
11. իրականացնել իր պաշտոնեական հրահանգով նախատեսված այլ պարտականություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 30․11․2018թ․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
       ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է

ճարտարագետ՝ մասնագիտական հետազոտություններ, փորձաքննություններ կատարելու, ինչպես նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքներ կատարելու համար

        Հիմնական պահանջները

1.    Կրթությունը՝ մասնագիտական բարձրագույն,
2.    Մասնագիտական բնագավառի իրավական ակտերի իմացություն,
3.    Մասնագիտական համապատասխան գիտելիքների իմացություն,
4.    Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի  իմացությունը ցանկալի է,
5.    Համակարգչից (MS Windows, MS office, Internet) օգտվելու իմացություն,
6.    Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի բավարար իմացություն,
7.    Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 30․11․2018թ․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
       ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է

քրեաբան-իրավաբան՝ մասնագիտական հետազոտություններ, քրեաբանական վերլուծություններ կատարելու, ինչպես նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքներ կատարելու համար։

        Հիմնական պահանջները

1.    Կրթությունը՝ մասնագիտական բարձրագույն,
2.    Մասնագիտական բնագավառի իրավական ակտերի իմացություն,
3.    Մասնագիտական համապատասխան գիտելիքների իմացություն,
4.    Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի  իմացությունը ցանկալի է,
5.    Համակարգչից (MS Windows, MS office, Internet) օգտվելու իմացություն,
6.    Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի բավարար իմացություն,
7.    Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 30․11․2018թ․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
       ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է

քիմիկ՝ մասնագիտական հետազոտություններ, փորձաքննություններ կատարելու, ինչպես նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքներ կատարելու համար։

        Հիմնական պահանջները

1.    Կրթությունը՝ մասնագիտական բարձրագույն,
2.    Մասնագիտական բնագավառի իրավական ակտերի իմացություն,
3.    Մասնագիտական համապատասխան գիտելիքների իմացություն,
4.    Համակարգչից (MS Windows, MS office, Internet) օգտվելու իմացություն,
5.    Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի բավարար իմացություն,
6.    Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 30․11․2018թ․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
       ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է

կենսաբան՝ մասնագիտական հետազոտություններ, փորձաքննություններ կատարելու, ինչպես նաև տվյալ ոլորտի գիտահետազոտական, գիտաուսումնական և գիտամեթոդաբանական աշխատանքներ կատարելու համար։

        Հիմնական պահանջները

1.    Կրթությունը՝ մասնագիտական բարձրագույն,
2.    Մասնագիտական բնագավառի իրավական ակտերի իմացություն,
3.    Մասնագիտական համապատասխան գիտելիքների իմացություն,
4.    Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի  իմացությունը ցանկալի է,
5.    Համակարգչից (MS Windows, MS office, Internet) օգտվելու իմացություն,
6.    Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի բավարար իմացություն,
7.    Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 30․11․2018թ․

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության շինարարատեխնիկական փորձաքննությունների բաժնին անհրաժեշտ են շինարարություն, ճարտարապետություն, քաղաքային տնտեսություն, քարտեզագրություն և կադաստրային գործ, երկրաբանություն մասնագիտությամբ, բարձրագույն կրթությամբ մասնագետներ:

Հիմնական պահանջները

1. Կրթությունը՝ մասնագիտական բարձրագույն,
2. Մասնագիտական բնագավառի իրավական ակտերի իմացություն,
3. Մասնագիտական համապատասխան գիտելիքների իմացություն,
4. Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի իմացությունը ցանկալի է, 
5. Համակարգչից (MS Windows, MS office, Internet) համակարգից օգտվելու իմացություն։ 
6. Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ։
 
Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել humrec@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։