slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Հասցե. 0004 ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 24

Հեռ. (+37410) 77 77  10

Էլ. փոստ info@nbe.am

Կայք. www.nbe.am

Թափուր աշխատատեղ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
       ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է

ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի տնտեսագետ-հաշվապահ։

        Հիմնական պահանջները

1.    Կրթությունը՝ բարձրագույն տնտեսագիտական,
2.    ՀՀ հարկային և աշխատանքային օրենսդրության իմացություն,
3.    Word, Excel և ՀԾ ծրագրերի իմացություն,
4.    Հաղորդակցման հմտություններ, պատասխանատվության, կարգապահության ընդգծված հատկանիշներ և տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություններ,
5.    Հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի բավարար իմացություն, 
6.    Գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանում 
7.    Առնվազն 2 տարուց ոչ պակաս մասնագիտական աշխատանքային փորձ։

       Հիմնական պարտականություններն են՝

1. նախապատրաստել նախահաշվային հաշվարկներ, հաստիքացուցակի, տարիֆիկացիայի, վճարովի ծառայությունների գնացուցակների, վերլուծական ամփոփ նյութերի նախագծեր, 
2. մասնակցել բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահի կողմից նախապատրաստած փաստաթղթերի, հաշվետվությունների նախապատրաստական աշխատանքներին, վերջիններիս նախագծերի կազմման գործընթացին,
3. իրականացնել դրամարկղային գործառնությունների իրականացում /դրամարկղային գրքի վարում, դրամարկղային մուտքի և ելքի օրդերներ, ՀԴՄ-ի շահագործում/,
4. իրականացնել բանկային հաշիվների շարժի վերահսկում,
5. իրականացնել իր պաշտոնեական հրահանգով նախատեսված այլ պարտականություններ։

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել info@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
       ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է

տնօրենի օգնական

        Հիմնական պահանջները

1.   Կրթությունը՝ բարձրագույն.
2.    հայերենի գերազանց իմացություն, օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի բավարար իմացություն.
3.    գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանման ունակություններ.
4.    առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ։

       Հիմնական պարտականություններն են՝

1. ընդունել Կազմակերպության տնօրենի ստորագրմանը ներկայացվող դիմումներն ու այլ փաստաթղթերը. 
2. հետևել Կազմակերպության ստորաբաժանումների և կոնկրետ կատարողների կողմից կատարման համար ստացված փաստաթղթերի ժամանակին քննարկմանը և արդյունքների ներկայացմանը, ստուգել տնօրենի ստորագրմանը ներկայացվող փաստաթղթերի նախագծերի կազզման ճշտությունը.
3. ապահովել տնօրենի համապատասխան հեռախոսազանգերի կատարումը, ստացվող հեռախոսազանգերի միացումը, գրառել նրա բացակայության ժամանակ ստացվող տեղեկատվությունը և նրան իրազեկել դրանց բովանդակության մասին, ժամանակին տեղեկացնելով տնօրենին կապի միջոցներով ստացված տեղեկատվության մասին.
4. կատարել տնօրենի կողմից անցկացվող նիստերի և խորհրդակցությունների նախապատրաստման աշխատանքները (անհրաժեշտ նյութերի հավաքում, մասնակիցներին անցկացման վայրի, ժամանակի և օրակարգի մասին տեղեկացում, նրանց գրանցում), ըստ անհրաժեշտության կազմել նիստերի և խորհրդակցությունների արձանագրությունը.
5. ապահովել տնօրենին ներկայացված փաստաթղթերի, եզրակացությունների, արխիվային վարույթների և այլ նյութերի տնօրենին ներկայացումը, տնօրենի հանձնարարությամբ անհրաժեշտ դրոշմակնիքման և/կամ կնիքման աշխատանքները և սահմանված ժամկետներում դրանց վերադարձը համապատասխան ստորաբաժանումներին.
6. կատարել անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատճենահանում և տնօրենի հանձնարարությամբ այլ աշխատանքներ.

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել info@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 31․10․2018թ․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
       ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ կազմակերպությանն անհրաժեշտ է

գլխավոր մասնագետ

        Հիմնական պահանջները

1. Կրթությունը՝ բարձրագույն.
2. հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն.
3. հաղորդակցման հմտություններ, պատասխանատվության, կարգապահության ընդգծված հատկանիշներ և տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություններ.
4. գործնական շփման և մասնագիտական էթիկայի կանոնների պահպանում.
5. առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ։

       Հիմնական պարտականություններն են՝

1. մասնակցել Կազմակերպության գործունեությանը վերաբերող անհրաժեշտ նյութերի, այդ թվում գրությունների, նամակների և այլ փաստաթղթերի թարգմանչական աշխատանքներին. 
2. գրավոր թարգմանություններից բացի, անհրաժեշտության դեպքում, կատարել նաև բանավոր թարգմանություններ, խմբագրել և հավաքել համակարգչի միջոցով.
3. նախապատրաստել նամակներ, տեղեկանքներ, գրությունների պատասխաններ և այլ փաստաթղթեր.
4. իրականացնել Կազմակերպության գործունեության ոլորտներին վերաբերող և զարգացման համար անհրաժեշտ տեսական և գործնական նյութերի որոնումը և արդյունքների պահպանումը.
5. անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ տրամադրել անհրաժեշտ նյութեր համակարգչային տեղեկատվական բազայից, ինչպես նաև գրադարանից, այդ թվում նաև էլեկտրոնային կրիչներով.
6. ապահովել Կազմակերպության գործունեության լուսաբանումը լրատվական միջոցներով.

Աշխատաժամանակը՝ հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ, օրական 8 ժամյա աշխատաժամանակով։
Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 24։

Դիմելու կարգը՝ Ձեր ռեզյումեն կարող եք ուղարկել info@nbe.am հասցեով։
Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 77-77-10(+212) հեռախոսահամարով։

Վերջնաժամկետ՝ 31․10․2018թ․